Nguyễn Thanh Hồng
Trưởng Phòng Thiết kế
Nguyễn Thanh Hồng